Leveringsvoorwaarden

 

 

g4cloud Hi kleiner.png

 

Leveringsvoorwaarden

 

 

 

1 Algemeen

 

1.1 Op alle diensten zoals gespecificeerd op het opdrachtformulier, quote als

ook op alle aanbiedingen van en op alle overige opdrachten aan G4Cloud, G4Apps en G4Cloudassist, handelsnamen van de besloten vennootschap G4Cloud B.V. (hierna: “G4Cloud”) en op alle overeenkomsten met G4Cloud terzake, zijn deze voorwaarden van toepassing.

 

1.2 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de wederpartij of opdrachtgever (hierna: “opdrachtgever”) slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door G4Cloud schriftelijk zijn aanvaard.

 

1.3 G4Cloud is slechts gebonden wanneer zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel met uitvoering is begonnen. G4Cloud is slechts gebonden zoals zij schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden G4Cloud niet dan nadat en in zoverre deze schriftelijk door G4Cloud zijn bevestigd.

 

2 Tarieven

 

2.1 Door G4Cloud opgegeven of met G4Cloud overeengekomen prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW. Opgegeven of overeengekomen tarieven gelden op werkdagen tijdens kantooruren van 9:00 uur tot 18:00 uur.

 

2.2 Voor zover G4Cloud de overeengekomen diensten buiten genoemde kantooruren dient te verrichten, kan G4Cloud een extra toeslag per uur berekenen. G4Cloud zal opdrachtgever daarover zo mogelijk vooraf informeren.

 

2.3 Bij dienstverlening van G4Cloud op locatie van opdrachtgever wordt tenminste één uur in rekening gebracht aan opdrachtgever, overige tijd wordt per kwartier doorberekend.

 

2.4 Bij dienstverlening van G4Cloud vanaf afstand wordt tenminste een half uur in rekening gebracht aan opdrachtgever, overige tijd wordt per kwartier doorberekend.

 

2.5 G4Cloud brengt voorrijkosten in rekening aan opdrachtgever en zal de reistijd tegen haar geldend standaard uurtarief in rekening brengen.

 

2.6 G4Cloud is gerechtigd tussentijds de tarieven en deze voorwaarden aan te passen. G4Cloud zal opdrachtgever tenminste 45 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van die aanpassing schriftelijk op de hoogte stellen.

 

2.7 Indien zich een verhoging van de door G4Cloud bij de uitvoering van een overeenkomst te maken kosten voordoet die voor rekening van G4Cloud komt, kan G4Cloud deze kosten doorberekenen aan opdrachtgever.

Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van (i) het totaal gefactureerde aan opdrachtgever gedurende de voorafgaande aaneengesloten periode van 6 maanden voor de door G4Cloud te bepalen datum van verhoging, of (ii) de overeengekomen prijs, zal G4Cloud opdrachtgever daarover tijdig informeren.

 

3 Betaling

 

3.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen de op de factuur vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld geldt een termijn van 8 dagen na factuurdatum.

 

3.2 Aanspraken van de opdrachtgever jegens G4Cloud onder deze overeenkomst schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever van facturen van verrichte werkzaamheden niet op.

 

3.3 Indien opdrachtgever niet, te weinig of te laat betaalt of anderszins toerekenbaar te kort schiet, is opdrachtgever over het verschuldigde de wettelijke rente conform artikel 6:119A van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd naast alle kosten die G4Cloud redelijkerwijs heeft gemaakt ter incasso van haar vordering (dus onder meer alle advocaatkosten).

 

4 Uitvoering

 

4.1 G4Cloud zal haar werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden. Opgegeven termijnen hebben een indicatieve strekking tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

4.2 G4Cloud zal haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever met zorg uitvoeren en zich naar beste kunnen inspannen een voor de opdrachtgever zo goed mogelijk bruikbaar resultaat te leveren. G4Cloud maakt waar mogelijk gebruik van procedures die de kwaliteit van haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever waarborgen.

 

4.3 Indien de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever het verwerken van  persoonsgegevens inhoudt, zal G4Cloud deze uitsluitend verwerken conform de instructies van opdrachtgever. G4Cloud is als dan ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de (persoons)gegevens te beveiligen.

 

4.4 G4Cloud zal naar beste vermogen aanwijzingen of extra wensen van opdrachtgever die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen opdracht vallen opvolgen, maar is daartoe niet verplicht. Dergelijke extra werkzaamheden zullen tegen de dan gangbare tarieven van G4Cloud aanvullend aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

4.7 Indien en voorzover G4Cloud en opdrachtgever overeenkomen dat G4Cloud onderhoud en beheer van software voor opdrachtgever zal verzorgen, zal G4Cloud de termijnen – de service levels – hanteren zoals G4Cloud die schriftelijk aan opdrachtgever heeft gespecificeerd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

 

4.8 De logfiles en de overige al dan niet elektronisch geadministreerde gegevens van G4Cloud bieden volledig bewijs voor haar stellingen, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.

 

4.9 Een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever van G4Cloud kan per email door G4Cloud worden verzonden.

 

5 Medewerking opdrachtgever

 

5.1 Opdrachtgever is gehouden G4Cloud in staat te stellen haar werkzaamheden zonder beperkingen te verrichten. Opdrachtgever dient onder meer zorg te dragen voor tijdige verschaffing aan G4Cloud van gegevens waarmee of in verband waarmee werkzaamheden dienen te worden verricht. G4Cloud kan nadere voorwaarden stellen aan de bij opdrachtgever in bezit of beheer zijnde faciliteiten, waaronder apparatuur (servers) en/of bandbreedte van een internetverbinding.

 

5.2 Opdrachtgever garandeert dat er geen rechten van derden zijn die beschikbaarstelling van de gegevens (waaronder databestanden) aan G4Cloud kunnen blokkeren. Opdrachtgever vrijwaart G4Cloud tegen elke vordering die gebaseerd is op de bewering dat het gebruiken en/of bewerken van bedoelde gegevens door G4Cloud inbreuk maakt op een recht van een derde.

 

5.3 Behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van G4Cloud staan, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de tijdige en adequate beschikbaarheid van de bij de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever te gebruiken telecommunicatiefaciliteiten waaronder een internetverbinding.

 

5.4 Aanpassingen aan voornoemde faciliteiten die naar de mening van G4Cloud moeten worden aangebracht, zijn voor rekening van opdrachtgever. Een offerte van G4Cloud bevat deze kosten uitsluitend als deze expliciet zijn aangegeven.

 

5.5 G4Cloud is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij wordt aangetoond dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van G4Cloud.

 

5.6 Indien bij de uitvoering werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van een beveiligde omgeving, telecommunicatie-faciliteiten, danwel anders waarbij toegangs- of identificatiecodes kunnen worden toegewezen, kan G4Cloud dergelijke

codes aan opdrachtgever toewijzen en zo nodig wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg. G4Cloud is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegang- of identificatiecodes wordt gemaakt.

 

6 Derden

 

6.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van uitvoering van werkzaamheden door G4Cloud ten behoeve van opdrachtgever, door of namens opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van opdrachtgever kan G4Cloud, voor rekening en risico van opdrachtgever, als gemachtigde van opdrachtgever optreden.

 

6.2 Indien G4Cloud bij de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan opdrachtgever, dan zullen – indien van toepassing – de algemene voorwaarden van die toeleverancier gelden jegens opdrachtgever voor wat betreft die goederen of diensten.

 

6.3 Indien G4Cloud opdrachtgever de eigendom van door haar geleverde roerende zaken levert, behoudt zij zich de eigendom daarvan voor, totdat opdrachtgever aan al zijn verbintenissen op grond waarvan deze worden geleverd, heeft voldaan. Alle risico's van verlies of schade van roerende zaken zijn voor rekening van opdrachtgever vanaf het moment van levering daarvan.

 

7 Aansprakelijkheid

 

7.1 Onverminderd het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden is

G4Cloud uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

a. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van G4Cloud aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

b. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze voorwaarden;

c. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid van G4Cloud voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vorderingen van derden vanwege andere dan directe schade of uren van werknemers, is uitgesloten.

 

7.2 De aansprakelijkheid van G4Cloud is beperkt tot het bedrag dat onder de door G4Cloud afgesloten beroeps- of bedrijfsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

7.3 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en software, onder meer door middel van het maken van afdoende en tijdige back-ups. G4Cloud is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verlies of beschadigingen aan data of software die had kunnen worden voorkomen indien opdrachtgever voor een adequate back-up had gezorgd of voor had laten zorgen.

 

7.4 G4Cloud is niet aansprakelijk voor:

a. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;

b. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van  prijsopgaven van toeleveranciers;

 

7.5 Iedere vordering jegens G4Cloud, behalve die welke door G4Cloud is

erkend, vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

7.6 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde diensten door G4Cloud of onderaannemers van G4Cloud aan G4Cloud kunnen worden tegengeworpen, zullen door G4Cloud ook aan opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.

 

8 Duur en beëindiging

 

8.1 De overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. Opdrachtgever en G4Cloud kunnen niettemin voor bepaalde diensten en/of werkzaamheden schriftelijk een bepaalde einddatum of bepaalde duur overeenkomen.

 

8.2 Deze overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd door schriftelijke opzegging tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand en – indien opdrachtgever beëindigt – na betaling aan G4Cloud van alle op dat ogenblik aan G4Cloud al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.

 

8.3 Indien voor bepaalde diensten en/of werkzaamheden geldt dat een overeenkomst van bepaalde duur is aangegaan, kan die overeenkomst voor bepaalde duur alleen worden beëindigd na ommekomst van die termijn. Indien er sprake is van een overeenkomst die door G4Cloud op eigen naam ten behoeve van opdrachtgever is gesloten, zal G4Cloud op verzoek van opdrachtgever meewerken aan een overdracht van die overeenkomst aan opdrachtgever.

 

8.4 Deze overeenkomst kan door partijen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst worden ontbonden wanneer het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of aan één van beide partijen surseance van betaling wordt verleend.

 

8.5 Na einde van de overeenkomst en na betaling van alle openstaande vorderingen van G4Cloud, zal G4Cloud alle gegevens – waaronder toegangcodes, (back up) informatie en broncodes van websites – van opdrachtgever overdragen aan een door opdrachtgever aangewezen derde.

 

8.6 Indien en voorzover G4Cloud na einde van de overeenkomst werkzaamheden dient te verrichten voor de overdracht van één en ander aan een derde ten behoeve van opdrachtgever, zal G4Cloud deze werkzaamheden doorberekenen aan opdrachtgever tegen haar dan geldend standaard uurtarief.

 

9 Geheimhouding

 

9.1 G4Cloud erkent dat de informatie van opdrachtgever vertrouwelijk van aard is. G4Cloud zal die informatie als vertrouwelijk behandelen en de grootst mogelijke zorgvuldigheid daaromtrent in acht nemen en zal die vertrouwelijke informatie op geen enkele wijze aan derden meedelen. Derden, die door G4Cloud bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zullen door G4Cloud een gelijke verplichting krijgen opgelegd opdat zij die informatie eveneens vertrouwelijk behandelen.

 

10 Geschillen en toepasselijk recht

 

10.1 De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

10.2 Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en G4Cloud is Nederlands recht van toepassing.

 

10.3 Eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en G4Cloud zullen worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *