Site Disclaimer

 

 

 

g4_facebook

 

Disclaimer website G4Cloud

 

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van G4Cloud B.V., hierna aangeduid als de Website, is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent dat een volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Copyright

De Website en alle content die via deze website ter beschikking wordt gesteld, is uniek eigendom van G4Cloud|Go For Cloud hierna G4Cloud B.V. genoemd. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, inbegrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan G4Cloud B.V. of aan een derde waarvan G4Cloud B.V. het recht heeft gekregen om de inhoud op de Website te plaatsen. Zonder voorafgaande expliciete toestemming van G4Cloud B.V. mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Ook mag de inhoud niet worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

Doel

Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan G4Cloud B.V. niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn. Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

G4Cloud B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website. 

Koppeling naar websites van derden

G4Cloud B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker van de Website. G4Cloud B.V. aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid hieromtrent. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van G4Cloud B.V. is het niet toegestaan om een hyperlink naar de Website te maken. Ook framing is niet toegestaan. 

Privacy van de gebruiker

Alle informatie en gegevens die door de gebruiker of bezoeker van de Website aan G4Cloud B.V. worden verstrekt, zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door G4Cloud B.V. aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

Gebruik van cookies

G4Cloud B.V. kan op de Website gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser worden verzonden naar uw computer. Als u geen cookies van onze Website wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig instellen in uw browseropties. Wij maken geen gebruik van cookies op de huidige website. 

Wijzigingen van deze voorwaarden

G4Cloud B.V. behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen van kracht zijn, direct na het plaatsen ervan op de Website.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *